<< Terug naar artikels
Vennootschapsrecht
- 27 -
oktober
2015

Uw onderneming waarderenEen correcte waardering van een vennootschap kan in meerdere gevallen nodig zijn: de onderneming wordt verkocht, een nieuwe partner zal toetreden, de aandelen worden ingebracht in een holding, er staat een mogelijke fusie of splitsing op de agenda, of de bedrijfsleider wenst de objectieve waarde van zijn bedrijf te kennen, al dan niet om zijn vermogen op termijn onder zijn kinderen te verdelen.

De denkoefening zelf is geen sinecure, in de eerste plaats omdat er verschillende waarderingsmethodes bestaan. Geval per geval moet worden bepaald welke methode, of (gewogen) gemiddelde van meerdere methodes, het best past bij de economische realiteit van de onderneming. Bovendien vereist een correcte waardering niet alleen een goed inzicht in cijfers, maar moeten ook de marktpositie van het bedrijf, de gehanteerde strategie, de kwaliteit van het management en de verwachtingen met betrekking tot de toekomstige realisaties worden ingeschat. Een bedrijf dat rond één persoon draait is bijvoorbeeld moeilijker over te nemen dan een bedrijf waar een sterk management nog enkele jaren wil meedraaien met de overnemer. Het mag tenslotte duidelijk zijn dat er niet zoiets als ‘dé prijs’ bestaat. De beste prijs is uiteindelijk het hoogste bedrag die een derde voor jouw bedrijf wil betalen.

Verschillende waarderingsmethodes

Zoals vermeld bestaan er meerdere methodes om aandelen te waarderen, die kunnen gebaseerd zijn op onder andere de waarde van de activa (bv. instrinsieke waarde of liquidatiewaarde), op dat van de winst (bv. rentabiliteitswaarde) of de kasstromen (bv. discounted cashflow of DCF).

1/ Intrinsieke waarde: de som van alle activa minus alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren. De intrinsieke waarde is dus een correctie van het eigen vermogen, bijvoorbeeld door rekening te houden met de afschrijvingen en (de belasting op) latente meerwaarden, maar evenzeer met minderwaarden zoals niet-verkoopbare stock.

De intrinsieke waarde wordt berekend door uitsluitend naar de balans te kijken, wat impliceert dat geen rekening wordt gehouden met mogelijke groei, verplichtingen die niet op de balans worden weerspiegeld (bv. lease-overeenkomsten) en zaken als personeel, knowhow, de marktpositie van het bedrijf,...

2/ Rendementswaarde: de meest recente nettowinsten van de onderneming worden geëxtrapoleerd naar de toekomst. Fiscale ingrepen op de jaarrekening, of belangrijke eenmalige investeringen, dienen daarbij geneutraliseerd.

3/ Discounted Cash flow: wordt berekend door verdiscontering aan een risicopremie van de toekomstige vrije kasstromen. Deze waarderingsmethode wordt doorgaans enkel toegepast wanneer het bedrijf een betrouwbare historiek heeft van budgettering.

 

Er wordt in bepaalde gevallen ook naar de markt-multiples gekeken, bijvoorbeeld in het geval van een waardering op basis van de koersprijs van vergelijkbare ondernemingen of, voor niet-beursgenoteerde bedrijven, op basis van de recente transacties van die laatste.

 

Kortom, een correcte waardering is geen magische formule maar een afweging van de juiste methodes en parameters gekoppeld aan een weloverwogen interpretatie van de resultaten, iets wat gebeurd op basis van inzicht en ervaring. Een exploitatieonderneming wordt op een heel andere wijze gewaardeerd dan bijv. een patrimoniumvennootschap.

L&P is uw partner!