<< Terug naar artikels
Vennootschapsrecht
- 30 -
maart
2016

Hoe zelf aangifte van faillissement doen?De faillietverklaring gebeurt hetzij op aangifte van de koopman, hetzij op dagvaarding van een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, of van de voorlopig bewindvoerder of curator. In ieder geval dient aan de voorwaarden voor het faillissement te zijn voldaan: de vennootschap heeft op duurzame wijze opgehouden te betalen en het krediet is geschokt.

Wanneer en hoe dient deze aangifte door de koopman zelf te gebeuren?

Tijdstip

De koopman is verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank (art. 9 van de faillissementswet). Laattijdige aangiftes resulteren in strafrechtelijke aansprakelijkheid (art. 489 van het strafwetboek en art. 60-61 van de faillissementswet). Van deze aangifte wordt door de griffier akte opgemaakt.

Het neerleggen van de boeken

Teneinde de aangifte voor de koopman te vereenvoudigen en overzichtelijk te maken, bestaat een standaardformulier (voor wat betreft de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Brugge, kan dat formulier hier gevonden worden). Naast dit ingevulde formulier, voegt de koopman volgende stukken bij zijn aangifte (art. 10 van de faillissementswet):

  1. de balans (of een nota waarin de redenen worden opgegeven die hem beletten de balans neer te leggen), de boekhouding en de jaarrekening. De balans bevat een staat van activa en passiva alsmede een opgave en een schatting van alle roerende en onroerende goederen van de schuldenaar, de staat van de schuldvorderingen en de schulden, een tabel van de winsten en verliezen, de laatste behoorlijk afgesloten resultatenrekening en een tabel van de uitgaven. Deze stukken moeten door de schuldenaar echt verklaard, gedagtekend en ondertekend zijn;
  2. het personeelsregister, de individuele rekening van de werknemers (die het sociaal secretariaat op eenvoudig verzoek van de curatele in ieder geval onmiddellijk en kosteloos moet overmaken), zowel die van het afgelopen kalenderjaar als die van het lopende kalenderjaar, de gegevens met betrekking tot het sociaal secretariaat en de sociale kassen waarbij het bedrijf aangesloten is, de identiteit van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk en van de leden van de vakbondsafvaardiging en, in voorkomende geval, de toegangscode die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de koopman heeft toegekend en die de raadpleging mogelijk maakt van het elektronisch personeelsregister en die toegang verleent tot de overige noodzakelijke identificatiegegevens, dit alles althans indien de koopman personeel tewerkstelt of heeft tewerkgesteld gedurende de laatste achttien maanden;
  3. een lijst met naam en adres van de klanten en leveranciers, en;
  4. de lijst met naam en adres van de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker gesteld hebben voor de koopman.

 

Tenslotte bevestigt de griffier onderaan op de aangifte van de koopman en onderaan op de bijgevoegde stukken de datum waarop zij ter griffie zijn neergelegd. Het valt aan te raden een ontvangstbewijs te vragen.