Privacy policy

Lemahieu & Partners zal mogelijks informatie van u ontvangen door uw gebruik van onze website (bv. inzenden vacature), wanneer u informatie van ons vraagt of u onze diensten gebruikt. Door onze website of diensten te gebruiken of informatie te vragen, stemt u ermee toe dat wij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken. Gelieve ons geen informatie te bezorgen indien u niet wenst dat wij ze gebruiken.

De ontvangen informatie zal anderzijds niet onnodig worden bewaard. U kan ons ook steeds contacteren om inzage te krijgen, correctie te vragen of de informatie te laten verwijderen. Wij behandelen alle verkregen data met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid conform de geldende wetgeving (incl. GDPR), en zullen de verkregen informatie niet verkopen, verhuren of verspreiden zonder uw voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Wij passen uiteraard een hoge standaard toe voor wat betreft de bescherming van deze informatie, en nemen aldus alle nodige maatregelen om inbreuken tegen te gaan en een veilige opslag en verwerking van alle persoonsgegevens na te streven.

Voor meer informatie of om een eventuele klacht door te geven, kan u mevrouw Claire Lemahieu contacteren (cl@lemahieu-partners.be).

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy waar nodig aan te passen. Deze wijzigingen worden voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding op onze website gepubliceerd.

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden mbt de website

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de tekst, software, database, layout, documenten en foto’s zoals gebruikt op de website. Door onze website te gebruiken, bevestigt u de inhoud:

  • niet te gebruiken strijdig met de wet of regelgeving, noch;
  • Ze te kopiëren, aan te passen of te verspreiden, noch;
  • Ze te adverteren of diensten of goederen te verkopen aan andere gebruikers van deze website , of er op enigerlei commercieel van te genieten.

Onze website dient enkel tot algemene informatieverstrekking. Niets op deze website heeft tot doel juridisch, financieel of ander professioneel advies te verstrekken. Gezien de steeds wisselende wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het vertrouwen van de informatie of ander materiaal gepubliceerd op deze website. Lemahieu & Partners behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website. Aan deze rechten kan enkel schriftelijk en voorafgaandelijk worden verzaakt. In geval van enig geschil zal het Belgisch recht van toepassing zijn en de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Onze algemene voorwaarden zijn de volgende:

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de werknemers van het kantoor Lemahieu & Partners BVBA (hierna “L&P) aan hun cliënten leveren. Telkens een cliënt een beroep doet op de diensten van L&P, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing aan de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door L&P.

2. Indien de cliënt contracteert met een bepaalde werknemer van het kantoor L&P, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en het kantoor L&P. L&P heeft daarbij de mogelijkheid om de opdrachten toe te wijzen aan eenieder van de werknemers die deel uitmaken van L&P en is ook vrij om de ene werknemer te vervangen door een andere. L&P heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan werknemers die geen deel uitmaken van L&P voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

3. L&P verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt L&P zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. L&P is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

4. De werknemers van het kantoor L&P zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken ed. die L&P overmaakt aan haar cliënten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van L&P.

5. Alle adviezen en opinies uitgaande van L&P zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van L&P. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet zomaar toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door L&P.

6. Voor wat betreft iedere materiële schade of immateriële schade (zoals morele schade, verlies van cliënteel, van productie, van tijd, van gegevens of van commerciële opportuniteiten, enz.) die de cliënt zou lijden, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van L&P alsmede deze van alle werknemers die deel uitmaken van het kantoor L&P of van de werknemers die voor rekening van L&P werken, beperkt tot het bedrag van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van L&P. De cliënt vrijwaart L&P alsmede alle werknemers die deel uitmaken van L&P of voor rekening van L&P werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van prestaties geleverd voor rekening van de cliënt, tenzij in geval van zware fout vanwege L&P.

7. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen L&P en de cliënt, factureert L&P haar prestaties en kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, zonder dat L&P van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. L&P behoudt zich het recht om een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.

8. De facturen van L&P zijn contant betaalbaar op de zetel van L&P of op de bankrekening die op de ereloon of provisiestaat vermeld wordt. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 15% van het factuurbedrag bedraagt). Betalings- of wisselbriefkosten zijn voor rekening van de cliënt. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan L&P gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk aangetekend schrijven wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn. In geval één ereloon of provisiestaat onbetaald blijft worden alle eventueel zelfs nog niet vervallen erelonen of provisiestaten onmiddellijk en integraal verschuldigd.

9. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door L&P moeilijker of kostelijker maakt, is L&P gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

10. De overeenkomst tussen L&P en de cliënt wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat L&P tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de cliënt.

11. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Copyright

Tenzij anders vermeld, behoren de copyrights op alle pagina’s van deze website toe aan Lemahieu & Partners. De inhoud kan worden geprint en opgeslaan voor persoonlijk gebruik, zolang de inhoud niet wordt gewijzigd en de bron van de informatie steeds wordt vermeld. Ander gebruik van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Lemahieu & Partners is verboden.

legal-services