<< Terug naar categorie
Boekhouden en fiscaliteit
- 9 -
december
2016

Tax shelter voor startende ondernemingenJe eigen zaak beginnen is niet eenvoudig. Het nodige kapitaal vergaren minstens even moeilijk. De wetgever is aan die behoefte tegemoet gekomen door particulieren fiscaal te incentiveren wanneer zij rechtstreeks participeren in het kapitaal van een startende onderneming.

Wat?

Particulieren kunnen een belastingvermindering genieten wanneer zij – na 1 juli 2015 – investeren in een nieuwe onderneming. De vermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag bij investering in een KMO1 of 45% bij investering in een micro-onderneming 2.

Het geïnvesteerde bedrag, enkel in geld en dus niet in natura, kan tot 100.000 euro per jaar per persoon (en 250.000 euro in totaal) gaan. Dit wil zeggen dat het netto-fiscaal voordeel in de personenbelasting maximaal 45.000 euro kan bedragen (100.000 euro x 45%)!

De belastingvermindering is beperkt tot een participatie van 30% in het kapitaal - enmaximaal 30% van de stemrechten - van de begunstigde onderneming.

Wie?

De investeerder moet in België belastingen betalen (personenbelasting of belasting van niet-inwoners) en de aandelen minimum 4 jaar aanhouden. Doet hij ze eerder van de hand, dan moet de belastingvermindering pro rata terugbetaald worden.

Hij of zij kan een familielid zijn van de oprichter, of een werknemer, maar niet (evenmin onrechtstreeks via een vennootschap) de bedrijfsleider zelf van de begunstigde vennootschap.

Welke vennootschappen?

De belastingvermindering is beperkt tot investeringen in startende kleine vennootschappen. De begunstigde vennootschap moet met andere woorden cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen (gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen):

  • Ze is gevestigd in België;

  • Ze is niet voor 1 januari 2013 opgericht, en in ieder geval niet uit een fusie of een splitsing;

  • Ze overschrijdt niet meer dan één van de volgende criteria: jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50, jaaromzet exclusief BTW van 9mio euro en een balanstotaal van 4,5mio euro;

  • Ze maakt niet het voorwerp uit (of voldoet niet aan de voorwaarden) van een collectieve insolventieprocedure, en;

  • Ze heeft in het verleden nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd of dividenden uitgekeerd;

  • De gelden worden niet gebruikt voor dividenduitkeringen, het verstrekken van leningen of de aankoop van aandelen.

De investering kan gebeuren naar aanleiding van de oprichting of naar aanleiding van een kapitaalverhoging zo dit binnen de 4 jaar na de oprichting gebeurt.

Een aantal vennootschappen worden evenwel uitgesloten: beleggings-, thesaurie-, financierings-of vastgoedvennootschappen alsook beursgenoteerde vennootschappen.

 

Voor meer informatie: L. De GREEF, “Maatregelen startende ondernemingen”, Fiscaal Praktijkboek 2015-2016 – Directe Belastingen, blz. 149 e.v.

1 De vennootschap overschrijdt niet meer dan één van volgende criteria: personeelsbestand van 50, jaaromzet exclusief BTW van 9mio euro en een balanstotaal van 4,5mio euro.

2 De vennootschap overschrijdt niet meer dan één van volgende criteria: personeelsbestand van 10, jaaromzet exclusief BTW van 700.000 euro en een balanstotaal van 350.000 euro.