<< Terug naar categorie
Boekhouden en fiscaliteit
- 4 -
maart
2015

Belasting op meerwaardenNogal wat buitenlandse ondernemingen zijn geïnteresseerd in België’s fiscaal regime, en dan voornamelijk in de notionele interstaftrek en de onbelaste meerwaarden op aandelen. Maar zijn die meerwaarden nooit onderworpen aan belastingen? Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de personen- en de vennootschapsbelasting.

In de personenbelasting – de natuurlijke persoon was aldus eigenaar van de verkochte aandelen – zijn meerwaarden in principe niet belast. Dit zal wél zo zijn indien de verkoop van de aandelen een speculatief karakter heeft, dus buiten het normaal beheer van het privé vermogen. Artikel 90, 1° WIB 1992: “diverse inkomsten zijn winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen”.

Noteer dat, ook in de personenbelasting, volgende meerwaarden belastbaar zijn, ongeacht of deze gerealiseerd werden binnen het beheer van het privaat patrimonium:

  • Meerwaarden op de verkoop van ongebouwde onroerende goederen indien deze binnen de 8 jaar na het verkrijgen ervan worden verkocht (artikel 90, 8° WIB 1992);
  • Meerwaarden op de verkoop van belangrijke deelnemingen, zijnde deelnemingen waarin men meer dan 25% bezat (artikel 90, 9° WIB 1992), tenzij de aandelen worden verkocht aan een buitenlandse onderneming.
  • Meerwaarden op de verkoop van gebouwde onroerende goederen indien deze binnen de 5 jaar na het verkrijgen ervan worden verkocht (artikel 90,10° WIB 1992), tenzij het de enige woning betreft.1

 

Voor wat betreft de vennootschapsbelasting bestaat een verschil tussen KMO’s en grote vennootschappen:2

  • meerwaarden gerealiseerd op aandelen die minder dan 1 jaar in volle eigendom waren, zijn belastbaar aan 25,75%;
  • meerwaarden gerealiseerd op aandelen die door een KMO langer dan 1 jaar in volle eigendom waren, zijn niet belastbaar. Dit ongeacht de participatie die de KMO in die onderneming had;
  • meerwaarden gerealiseerd op aandelen die een grote vennootschap langer dan 1 jaar in volle eigendom had, zijn belastbaar aan het minimumtarief van 0,412%.

 

Betreft het evenwel ‘exotische aandelen’, dan zijn wel steeds belastingen aan het tarief van de vennootschapsbelasting, 33,99% of het verlaagd tarief, verschuldigd. Exotische aandelen zijn aandelen in een vennootschap met zijn maatschappelijk adres in een land waar het belastingsregime aanzienlijk gunstiger is als in België.3

1 Hieraan zijn steeds voorwaarden verbonden.

2 Een KMO is een vennootschap die voor het laatste en het voorlaatste boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt: 1/ jaargemiddelde van het personeelsbestand is maximum 50, 2/ de jaaromzet, exclusief btw, is maximum 7.300.000 € en 3/ het balanstotaal maximum 3.650.000 €. Een grote vennootschap overschrijdt 2 of 3 van deze criteria, of heeft minimum 100 werknemers. Noteer dat indien de vennootschap met andere vennootschappen is verbonden, de criteria inzake omzet en balanstotaal berekend worden op geconsolideerde basis.

3 Het nominal belastingstarief of het tarief van de werkelijke belastingsdruk is lager dan 15%. Het gaat hiet over niet-EU landen zoals Jersey, Panama ed.