<< Terug naar actualiteit
- 17 -
januari
2015

Nieuwe spelregels voor schenkers?Met de overdracht van de bevoegdheid naar de Vlaamse Overheid, zijn ook de spelregels voor wat betreft successie en schenkingen gewijzigd. De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het vaststellen, controleren en innen of teruggeven van successie- en registratierechten in het Vlaams Gewest. De aangifte van de nalatenschap moet sinds 1 januari 2015 verstuurd worden naar de Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst.

De FOD Financiën, en meer bepaald de federale registratiekantoren, blijven wel bevoegd voor de registratie van de akten maar bezorgen de akten die aan de Vlaamse registratierechten onderworpen zijn aan de VLABEL. De FOD Financiën blijft eveneens bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging en registratie van huurcontracten.

Wat is precies veranderd? Niet veel. De meest opmerkelijke wijziging is waarschijnlijk dat de benamingen 'registratie- en successierechten' werden gewijzigd in 'registratie- en erfbelastingen'.

De Vlaamse Overheid heeft de wetgeving ook aangepast aan de huidige samenleving: stiefkinderen moeten op dezelfde manier als biologische kinderen worden behandeld. Voorheen werd een schenking van een stiefouder (de echtgenoot van de biologische ouder) aan een stiefkind aan het hoogste tarief belast. Stiefkinderen hadden immers geen biologische band, en werden dus als ‘vreemden’ beschouwd. Veelal werd het stiefkind geadopteerd om dit hoog tarief te vermijden.

Adoptie is voortaan niet meer nodig: een stiefkind wordt gelijkgesteld met een biologisch kind, althans wat erf- en registratiebelastingen betreft. Ook quasi-stiefkinderen, kinderen van de partner waarmee men wettelijk of feitelijk samenwoont zonder gehuwd te zijn, genieten het verlaagd tarief. Dit tarief is evenwel beperkt tot één generatie: de schenking van de stiefgrootouder aan het stiefkleinkind wordt nog steeds belast als een schenking tussen ‘vreemden’.

Voor wat betreft de bedrijfsschenking tenslotte, kan men nu ook van de vrijstelling van registratiebelasting en verlaagd tarief van erfbelasting genieten indien het familiebedrijf de naaste familie toebehoort. Voorheen was dit enkel mogelijk indien de onderneming in het bezit was van het gezin (schenker of erflater, zijn partner en (klein)kinderen en (groot)ouders, alsook broers en zussen). Nu dus ook indien de kinderen van de broers en zussen in de familieonderneming zitten.

Tenslotte dient te worden vermeld dat het fiscaal attest die bij de nalatenschap diende te worden gevoegd, niet langer nodig is om de gunstregeling voor een bedrijfsschenking te genieten. Dit lijkt een goede zaak, maar:

  • komt de rechtszekerheid eigenlijk niet ten goede: men weet nu vooraf niet of aan alle voorwaarden voor de bedrijfsschenking is voldaan, hoewel men misschien slechts wil schenken in de wetenschap dat geen registratiebelasting is verschuldigd;
  • alle bewijsstukken die aantonen dat inderdaad aan de voorwaarden is voldaan, dienen nu bij de schenkingsakte te worden gevoegd. Die dienen te worden ingediend binnen de zeven dagen na de registratie van de akte. Bovendien moet ook de schenkingsakte zelf anders worden opgesteld. Kortom, de administratieve verplichtingen bestaan nog steeds.