<< Terug naar actualiteit
- 29 -
juni
2015

De micro-ondernemingIn navolging van een Europese Richtlijn die reeds in 2013 werd goedgekeurd, werd nu ook in België de categorie ‘micro-onderneming’ ingevoerd. Micro-ondernemingen mogen een verkorte jaarrekening neerleggen, waarin minder toelichtingen moeten worden gegeven.

Een Europese Richtlijn

Een richtlijn legt een bepaald doel vast dat de Europese landen zouden moeten bereiken, maar verplicht hen niet daartoe effectief de nodige maatregelen te nemen. Het staat elke Europees land dus vrij een richtlijn wel of niet in federaal recht om te zetten.

De Europese Jaarrekeningsrichtlijn

De Europese Jaarrekeningsrichtlijn voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (Richtlijn 2013/34/EU) werd op 26 juni 2013 gepubliceerd en vervangt de voorgaande richtlijnen die sinds geruime tijd de basis van het jaarrekeningrecht vormden. Gezien het feit dat het leeuwenaandeel van de Europese vennootschappen KMO’s zijn, is het uitgangspunt van deze nieuwe Jaarrekeningsrichtlijn: ‘think small first’.

De nieuwe Jaarrekeningrichtlijn moedigt de lidstaten aan voor micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen verschillende regels met betrekking tot o.a. de jaarrekening te voorzien. De administratieve kost voor een uitgebreide jaarrekening is immers aanzienlijk hoger dan voor verkorte schema’s. Het is aldus het doel van de richtlijn om die kosten meer in verhouding te brengen met de grootte van de onderneming.

Belgisch wetsontwerp

In 2015 heeft België nu dus wel nog de nodige stappen genomen om de Jaarrekeningsrichtlijn in Belgisch recht om te zetten (Europa vermeldde in casu geen termijn). Een vennootschap zal naar Belgisch recht een micro-onderneming zijn indien het aan minstens 2 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het balanstototaal bedraagt maximum 350.000 euro;
  • De jaaromzet is maximaal 700.000 euro, en;
  • De vennootschap stelt niet meer dan 10 werknemers tewerk.

 

Voor wat betreft de kleine ondernemingen, die een jaarrekening volgens het verkort schema mogen neerleggen, worden de drempels verhoogd:

  • De jaaromzet (exclusief btw) mag voortaan maximum 9 miljoen euro zijn, in plaats van 7.300.000 euro;
  • het balanstotaal bedraagt maximum 4,5 miljoen euro in plaats van 3.650.000 euro;
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand mag maximaal, zoals voorheen, 50 werknemers zijn.

 

De wetswijziging heeft tot doel de micro-ondernemingen - een goede 80% van de Belgische vennootschappen – aan minder strenge boekhoudregels en vennootschapsrechtelijke vereisten te onderwerpen. Het betreft in hoofdzaak een nog eenvoudiger jaarrekening met minder toelichtingen. Bovendien zou het extra onderscheid het mogelijk maken om in de toekomst makkelijker stimuleringsmaatregelen toe te kennen aan deze groep. Het Belgisch wetsontwerp moet nu nog door het parlement en de Raad van State worden goedgekeurd.